Lesreglement

Lesreglement tennistraining

Algemene richtlijnen voor het volgen van trainingen:

Lidmaatschap van de vereniging is verplicht bij deelname aan de cursus c.q.tennisles op het tennispark van De Hellekens Hapert.

1. Algemene cursusinformatie.

1.1 De cursustermijn is met de vereniging afgestemd en staat beschreven op hetinschrijfformulier.

1.2 Eén lesuur bestaat uit 60 minuten.

1.3 Indien een lesgroep niet volledig gevuld kan worden, kunnen er wijzigingen wordenaangebracht in het lesgeld.

1.4 Voor aanvang van de cursus ontvangt u van TOMM een overzicht van de planning

2. Uitval en inhalen van lessen.

2.1 Zonder bericht gaat de les altijd door. De trainer beoordeelt of een les wel of geendoorgang kan vinden. Indien de les uitvalt, licht de trainer alle cursisten z.s.m.persoonlijk (telefonisch of middels sms/app) in.

2.2 Lessen die uitvallen door onwerkbaar weer, onbespeelbare banen of die vallen op eenalgemeen erkende feestdag, worden ingehaald in de daarvoor bestemde inhaalweken. Erworden maximaal 2 lessen door onwerkbaar weer ingehaald. De reguliere lestijdenzullen dan (indien mogelijk) worden aangehouden.

2.3 In elke cursus worden er minimaal 2 inhaalweken ingeroosterd. Inhaalweken zullenbuiten de vakantieperiodes om worden ingeroosterd.

2.4 Indien er meer lessen zijn uitgevallen dan het aantal inhaalweken, dan komen deze tevervallen en zullen niet worden ingehaald.

2.5 In geval van blessures, ziekte, verhuizing van de cursist etc. volgt geen restitutie vanhet lesgeld.

2.6 Bij verhindering van de trainer mag TOMM de trainer, in overleg met de vereniging,laten vervangen. Hierbij rekeninghoudend met het doel van de vereniging. Voor dekosten van de vervanging zal TOMM zelf zorg dragen.

2.7 In geval van langdurige afwezigheid van de cursist is het mogelijk de cursus over tedragen aan derden, mits van gelijkwaardig speelniveau en altijd in onderling overleg metde trainer.

• Orde veiligheid en gedrag

– De tennisleraar is verantwoordelijk en leidend voor het handhaven van de orde en devoor de vereniging geldende parkregels op en om de baan, voor, tijdens en na de cursus,alsmede het naleven van de algemeen maatschappelijk geldende normen en waarden.

– De tennisleraar is verantwoordelijk en leidend voor de veiligheid op en om de lesbaanvan de cursisten van de vereniging.

– Kinderen gebracht door een begeleider mogen nooit en te nimmer voor het einde vande les zonder begeleiding van het park afgaan, noch na de les zonder toestemming vaneen ouder / voogd het park verlaten met een niet voor hen verantwoordelijke derdepersoon, tenzij anders door hen of ouder / voogd aangegeven.

– Telefoneren of sms' en is tijdens de les niet toegestaan, tenzij het een noodgevalbetreft.

– Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen naar de cursus of het tennispark

– Indien men met de fiets of de auto naar de cursus komt, dienen die in de daarvoorbestemde parkeermogelijkheden te worden geparkeerd

– Alle betrokkenen dienen zich te houden aan de RIVM richtlijnen

Agenda